Tổ chức thi lớp 5 tuyển lê lớp  6 trường TH Sa Pả 2019