Trường TH Sa Pả tổ chức Ngày hội đọc sách việt nam lần thứ 6