TIN BÀI

 " NGHIÊN CỨU BỘ SGK CTGDPT NĂM 2018"

         

Thực hiện công văn số 23 PGD&ĐT-CMNV ngày 11 tháng 2 năm 2020 và công văn số 30/PGD&ĐT-CMNV ngày 17 tháng 2 năm 2020 về việc yêu cầu triển khai nghiên cứu 5 bộ sách giáo khoa được phê duyệt theo Quyết định số 4507/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/11/2019 của Bộ giáo dục Và Đào tạo về Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, theo CTGDPT 2018.  Ban giám hiệu nhà trường đã bám sát vào công văn hướng dẫn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công cụ thể, tới từng cán bộ giáo viên trong nhà trường. Yêu cầu giáo viên nghiên cứu cá nhân tại nhà tất cả 5 bộ sách , thời gian nghiên cứu được chi ra làm 2 đợt. Đợt 1bắt đầu từ ngày 11/02/2020 đến 17/02/2020. Đợt 2 bắt đầu từ 18/02/2020 đến 28/02/2020.