Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020

Thực hiện kế hoạch số 100/KHBDTX ngày 18 tháng 9 năm 2019 của trường TH Sa Pả về việc Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020.

 Kế hoạch đã được triển khai ngay từ đầu năm. Mỗi cán bộ giáo viên đều phải xây dựng kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng đảm bảo 4 mô đun, được tổ chuyên môn kiểm tra đánh giá hang tháng.  Để đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020 của cán bộ, giáo viên, gắn vào thực tiễn sáng ngày 9/3/2020 trường TH Sa Pả tổ chức thi đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên. Buổi thi có mặt đông đủ cán bộ, giáo viên của nhà trường. Trong suốt thời gian thi cán bộ giáo viên tham gia thi nghiêm túc.  Qua kết quả bài thi nhà trường tổng hợp kết quả thực hiện Nội dung 3  gửi về phòng GD&ĐT làm căn cứ xếp loại BDTX cho cán bộ, giáo viên năm 2020.