HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH - TRƯỜNG TH SA PẢ

      Cô Vàng Thị Hải Yến Phó hiệu trưởng của nhà trường chủ trì cuộc họp. Thông qua: - Quy mô trường lớp năm học 2020 – 2021

        -  Nội quy, quy chế của nhà trường và lớp học đối với học sinh.

                   -  Thực hiện ký cam kết giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.

-  Các ý kiến đóng góp của phụ huynh học sinh và bầu ban đại diện cha mẹ học sinh.