Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBCCVC năm 2020 – 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019 – 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 - 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 - 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 2020, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 2021

      Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC trong nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

       Ký giao ước thi đua tập thể và cá nhân trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới

       Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2020 - 2021.