Thực hiện kế hoạch số: 17 KH/ĐU, ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Đảng Bộ phường Sa Pả về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo Đai hội, chi bộ 5 trường Tiểu học Sa Pả chuẩn bị các điều kiện và văn kiện cho Đại hội.  Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng bộ phường Sa Pả. Ngày 5/3/2020 Chi bộ 5 Trường Tiểu học Sa Pả tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Từ những định hướng lớn, những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới đặt ra cho chi bộ, phải phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất, phát huy nội lực, trí tuệ tập thể, phối hợp đồng bộ, tổ chức hoạt động sáng tạo, đồng tâm, nhất trí, khắc phục khó khăn ra sức phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị do Đại hội đề ra. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực và đầy tinh thần trách nhiệm, chi bộ đã hoàn thành nội dung, chương trình của đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với tinh thần trách nhiệm cao  Đại hội thành công tốt đẹp.